5G-netwerk

Publicatiedatum: 
8 jul 2020
De gemeente ontvangt regelmatig vragen over het toekomstige 5G-netwerk. Het 5G-netwerk is de opvolger van oudere netwerken (3G en 4G) en is nodig om te kunnen voldoen aan de steeds groter en sneller wordende data-overdracht (internet).

Landelijk onderzoek

Voor het 5G-netwerk zijn meer antennes nodig in vergelijking met het huidige 4G-netwerk. Deze antennes zijn minder hoog dan de huidige zendmasten. De landelijke overheid voert onderzoek uit naar de effecten op de volksgezondheid van deze nieuwe antennes. Gemeente Vught volgt de uitkomsten van dit onderzoek. Alle mobiele netwerken in Nederland (dus ook 5G in de toekomst) moeten voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten.

Agentschap Telecom

Het Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op naleving van deze limieten. Hebt u nog vragen over de gezondheidseffecten van 5G? Kijk dan op www.kennisplatform.nl/wetenschap-over-emv-mobiele-telefoons/ Hebt u aanvullende vragen? Neem dan contact op met de GGD tel. 0900-3686868 of milieu@ggdgmv.nl

Straatbeeld

Ook kunnen de nieuwe antennes invloed hebben op het straatbeeld. Het is nu nog niet bekend hoe de 5G antennes er uit gaan zien. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en vormt zich een visie over hoe we met de inpassing van de nieuwe antennes in de openbare ruimte om willen gaan.

Realiseren van het 5G-netwerk

In het thans voorliggende wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten verplicht zijn om mee te werken aan het realiseren van het 5G-netwerk. De belangen van gemeenten worden vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is de gesprekspartner van het ministerie onder andere met betrekking tot 5G. Deze belangen liggen zowel op het gebied van de volksgezondheid, ruimtelijke inpassing als ook inspraak.