Beleidskader buitenschoolse cultuureducatie

Doelstellingen beleid

In de periode 2017 – 2020 gaat de gemeente Vught zich inzetten voor een breed programma buitenschoolse cultuureducatie, waarin ruimte is voor innovatie en nieuwe initiatieven en wat goed toegankelijk is voor de jeugd. Daarbij is er sprake van een netwerk wat de gezamenlijke belangen ondersteunt en als klankbord voor de gemeente fungeert.

Om de visie te kunnen realiseren zijn de volgende doelstellingen bepaald:

  • Handhaven ondersteuning Harmonie en Fanfare onderwijs muziekkorpsen (HAFA onderwijs)
  • In de periode 2017 – 2020 wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en bestaande initiatieven ondersteunen en stimuleren tot innovatie en nieuwe verbindingen. Hiermee wenst de gemeente een breed programma te realiseren met divers aanbod
  • Daarbij wil de gemeente bereiken dat docenten hun aanbod ondernemend in de markt plaatsen en de vraag van de jeugd voorop stellen bij de ontwikkeling van hun aanbod. De gemeente stelt hierbij het doel enerzijds de ontwikkeling van nieuw aanbod te ondersteunen, en anderzijds in te zetten op nieuwe verbindingen van bestaand aanbod / aanbieders met andere domeinen als zorg, welzijn, evenementen en het onderwijs (PO/VO)
  • De gemeente hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van cultuureducatie voor de gehele jeugd. Hiertoe zal zij samenwerking tussen zorg en cultuur in netwerkverband faciliteren. Bovendien vraagt de gemeente extra aandacht voor de bestaande inzet van het Jeugdcultuurfonds en stichting Leergeld. Tot slot wordt de toegankelijkheid van het individuele muziekonderwijs ondersteund door lesgeldkostenreductie te faciliteren
  • De gemeente realiseert een netwerk wat de gezamenlijke belangen ondersteunt en als klankbordgroep voor de gemeente fungeert. Binnen dit netwerk voert de gemeente de regie op het proces, terwijl de ontwikkeling van het veld aan de aanbieders wordt overgelaten. Promotie en andere samenwerkingen kunnen in netwerkverband gerealiseerd worden

2.1 Realisatie beleid

Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren zet de gemeente de volgende instrumenten in:

Netwerk cultuureducatie
De gemeente voert actief regie op dit beleidsveld. Hiertoe ontwikkelt en faciliteert zij een cultuureducatienetwerk. Door middel van dit netwerk wordt samenwerking tussen culturele disciplines of andere sectoren gestimuleerd. Voor dit netwerk heeft de gemeente de regie op het proces.

Het veld heeft expliciet het eigenaarschap over de uitvoering van de buitenschoolse cultuureducatie lessen en de inhoudelijke ontwikkeling van gezamenlijke (promotionele) activiteiten. De gemeente wil de aanbieders ondersteunen om deze activiteiten en middelen inhoudelijk zelf te ontwikkelen.

Via dit netwerk wil de gemeente tevens realiseren dat de gezamenlijke vindbaarheid en promotie van buitenschoolse cultuureducatie wordt vergroot. In de tweede plaats zet de gemeente hier in op de toegankelijkheid van de activiteiten door extra aandacht voor het bestaande Jeugdcultuurfonds en stichting Leergeld. 

Regeling Budget-basissubsidie, buitenschoolse cultuureducatie

De gemeente heeft haar subsidie instrument voor buitenschoolse cultuureducatie georganiseerd in de Regeling Budget-basis subsidie 2017-2021. Deze subsidie kent het doel activiteiten te stimuleren die, voor de gemeente Vught en haar inwoners, een bijdrage leveren aan een goed basisaanbod aan voorzieningen en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur, en maatschappelijke participatie. Deze regeling omvat daarmee ook de buitenschoolse cultuureducatie.
 

Onder buitenschoolse (kunst- en) cultuureducatie verstaan we het gecertificeerd aanbieden van onderwijs in de vrije tijd op het gebied van dans, muziek, toneel, erfgoed, beeldende kunst en literatuur voor Vughtse inwoners tot 18 jaar. Hierbij is de voorwaarde dat het onderwijs in de gemeente Vught aangeboden wordt. Subsidieaanvragen hiervoor worden via een wegingsfactor getoetst en toegekend volgens het in dit kader opgenomen toetsingsschema.

2.2 Subsidieaanvragen

Het college bepaalt jaarlijks het subsidiebedrag per organisatie.

De subsidieplafonds gelden onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2019 en 2020 zijn: 

  2019 2020
HaFa onderwijs € 17.755,- € 18.039,-
Buitenschoolse cultuureducatie € 232.619,- € 236.331,-

Het college legt het totaal aan activiteiten van dit beleidsdoel op volgorde van mate waarin de activiteiten naar zijn oordeel het meest bijdragen aan de verwezenlijking van dat beleidsdoel. De subsidie wordt in die volgorde toegewezen. Voor zover het subsidieplafond zou worden overschreden met een toekenning, wordt de subsidie afgewezen. Het is mogelijk dat enkele activiteiten in dezelfde mate bijdragen aan het beleidsdoel. In dat geval vindt er op de subsidies voor die activiteiten hetzelfde kortingspercentage plaats.

Organisaties kunnen hun aanvraag voor buitenschoolse cultuureducatie voor de subsidieperiode 2019 -  2020 indienen tot en met 15 juli 2018. Het college beoordeelt deze aanvragen vóór 1 oktober 2018 waarbij toetsing plaatsvindt aan de hand van onderstaand toetsingskader.

Organisaties doen hun aanvraag via het aanvraagformulier Budgetbasis op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen. De overige voorwaarden die betrekking hebben op de subsidieregeling, zijn beschikbaar in de Regeling Budget-basissubsidie 2017 – 2021.

2.3 Reikwijdte

Het beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie is van toepassing op de periode juli 2017 t/m december 2020.

Het college behoudt de mogelijkheid hier van af te wijken, en voor een andere periode een subsidie toe te kennen.

Voor het beleidsdoel Buitenschoolse Cultuureducatie geldt voor de periode 2019 - 2020 een subsidieplafond van:

2019 € 232.619,- 

2020 € 236.331,- 

Het subsidieplafond is tevens onder voorbehoud van de door de gemeenteraad vast te stellen begroting van 2019 en 2020.

Subsidie kan worden aangevraagd door lokale organisaties die:

  1. Zelf zorgdragen voor het aanbieden van gecertificeerd kunst- en cultuuronderwijs op het gebied van dans, muziek, toneel, erfgoed, beeldende kunst en literatuur/ media voor Vughtse inwoners tot 18 jaar. Waarbij de lessen in de gemeente Vught plaats dienen te vinden.
  2. Docenten of andere organisaties inhuren om voor hun eigen leden, leerlingen of doelgroep gecertificeerd kunst- en cultuuronderwijs aan te bieden op het gebied van dans, muziek, toneel, erfgoed, beeldende kunst en literatuur/ media voor Vughtse inwoners tot 18 jaar. Waarbij de lessen in de gemeente Vught plaats dienen te vinden.

Een regionale instelling kan alleen subsidie ontvangen voor de bijdrage die de organisatie levert voor de gemeente Vught en haar inwoners.