Bestemmingsplan 'A2 2018'

Publicatiedatum: 
17 okt 2019
Het ontwerp bestemmingsplan 'A2 2018' heeft ter inzage gelegen.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan 'A2 2018' over?

In 2011 heeft de minister van Infrastructuur & Milieu het Tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven genomen. Dit Tracébesluit voorziet in de verbreding van de A2 tussen de aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt op de A58, met als doel om de filevorming in beide richtingen te verminderen. De werkzaamheden zijn eerder op basis van het Tracébesluit uitgevoerd.

 

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘A2 2018’ wordt de inmiddels bestaande situatie, die met het Tracébesluit is vergund, verwerkt in een actueel juridisch-planologisch kader.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan met bijlagen heeft van van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 ter inzage gelegen.

Wilt u afschriften van de stukken? Dit is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een vergoeding.

U kunt niet meer reageren op dit bestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

De volgende stap is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vaststelt.
Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar op reageert.

Heeft u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.