Bestemmingsplan "Grote Zeeheldenbuurt"

Publicatiedatum: 
2 mei 2019
De gemeenteraad van Vught heeft op 11 april 2019 het bestemmingsplan ‘Grote zeeheldenbuurt’ gewijzigd vastgesteld.

Bekijk het plan en bijhorende stukken online op ruimtelijke plannen

 

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Dit bestemmingsplan gaat over het gebied dat wordt begrensd door de Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat en de Esschestraat. Het bestemmingsplan voorziet in herbouw van woningen en herstructering van het gebied. In het bestemmingsplan worden 152 woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast is de herinrichting van het openbaar gebied met parkeren, groen en wegen verankerd.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

U kunt van donderdag 2 mei 2019 tot en met woensdag 12 juni 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken

  • Online op ruimtelijke plannen
  • bij ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Wilt u reageren op het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen in de periode dat het plan ter inzage ligt.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • belang hebt bij het bestemmingsplan, én
  • gereageerd hebt op het ontwerpbestemmingsplan (door een zienswijze in te dienen). Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet eens bent met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn doorgevoerd.

 
Voor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldt nog het volgende:
Op dit bestemmingsplan is de zogenaamde Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit komt omdat het een stedelijke ontwikkeling betreft van meer dan 11 woningen. Dit betekent voor het indienen van beroep:

  • dat u al uw redenen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan (de beroepsgronden) op moet nemen in het beroepschrift;
  • dat u deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunt aanvullen;
  • dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 13 juni. Maar het treedt nog niet in werking als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073-6580680.