Coalitieakkoord 2021-2026

18 januari 2021
Algemeen
Een nieuwe start

De inleiding uit het bestuursakkoord 'Een nieuwe Start'

Een nieuwe start

Nieuwe gemeente

Voor u ligt het nieuwe coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Vught. Onze gemeente maakt een nieuwe start in een bijzondere tijd. Midden in een nieuwe lockdown vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn Vught, Helvoirt en Cromvoirt één gemeente gaan vormen. Vught en Cromvoirt heten Helvoirt van harte welkom. Een warm welkom met een soepele overgang, waarin we het beste van twee gemeenten willen samenvoegen, want ook goede plannen uit de voormalige gemeente Haaren willen we overnemen.

Nieuwe coalitie

De nieuwe gemeente krijgt ook een nieuwe coalitie. D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA willen een nieuwe koers varen. Door de vervroegde, tussentijdse verkiezingen op 18 november 2020 is het een lange periode van 5,5 jaar. Zo’n lange termijn vraagt om een breed gedragen, stabiel bestuur. Met deze nieuwe brede coalitie laten we zien dat tegenstellingen uit het verleden kunnen worden overbrugd en de belangen van de inwoners van de gemeente Vught voorop staan. En als die belangen buiten de gemeentegrenzen te behartigen zijn, zet de coalitie ook haar partijlijnen richting ’s-Hertogenbosch, Den Haag of zelfs Brussel in.

Nieuwe bestuursstijl

Van het nieuwe college wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met meer aandacht voor burgerparticipatie. Geen woorden, maar daden: meer transparantie, toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur en inwoners meer en eerder betrekken bij beleid. Dit leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel gebeurt binnen onze gemeente, is daar meer behoefte aan dan ooit.

Nieuwe kennismaking

De nieuwe bestuursstijl begint al op dag één. Voor een nieuwe kennismaking met Vught, Helvoirt en Cromvoirt zal het college -uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen- de eerste 100 dagen, zo mogelijk voltallig, in gesprek gaan met inwoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. Het bestuursakkoord is daarom ook niet dichtgetimmerd, zodat er veel ruimte is om hun ideeën en wensen mee te nemen in de gezamenlijke ambities. Het college wordt gevraagd om voor de zomer een uitvoeringsprogramma aan te bieden aan de gemeenteraad, waarin deze suggesties ook verwerkt zijn.

Nieuwe ambities

D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA zetten op verschillende vlakken in op een nieuwe koers. Dit coalitieakkoord is ambitieus, maar ook realistisch. De belangrijkste ambities in dit bestuursakkoord zijn:

  • Het accent op de woningmarkt komt te liggen op betaalbare en middeldure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen.
  • Een ambitieus klimaat- en energiebeleid.
  • Leefbaarheid en veiligheid in de drie dorpen zijn speerpunt van verkeersbeleid.
  • Binnen het sociaal domein integraal inzetten op gezondheid, preventie, inclusie, vroegtijdige interventies en maatwerk.
  • We blijven werken aan gezonde financiën en het beperken van lastenstijgingen.

Nieuwe besluitvorming

De nieuwe coalitie vraagt het beoogde college om de rol van de gemeenteraad groter te maken. Niet alleen inwoners en organisaties, maar ook de gemeenteraad moet meer de mogelijkheid krijgen om vroeg mee te praten en richting aan te geven. Gelegenheidscoalities zijn niet langer een deuk in een coalitie, maar het resultaat van een dualistisch, democratisch proces.

Nieuwe tussenstop

Deze nieuwe bestuursperiode is met 5,5 jaar extra lang. Hierdoor zijn er nog meer onzekerheden dan in een normale periode van vier jaar. Om scherp te blijven en goed in te kunnen spelen op de actualiteit wordt het college gevraagd om halverwege de bestuursperiode verantwoording af te leggen over de stand van zaken. De gemeenteraad kan de ambities en resultaten tussentijds beoordelen en kan waar nodig de voortgang op dossiers bijstellen.

Deze nieuwe start was niet mogelijk geweest zonder de formateurs Wilbert Seuren en Robert Gebel alsmede de ondersteuning door Irma Woestenberg. Heel veel dank voor jullie werk. Wij kunnen nu aan de slag.