Commissie - 23 maart

16 maart 2023
Algemeen
Raadhuis

Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen:

•    Beleidskader arbeidsmigranten gemeente Vught

In de regio Noordoost-Brabant is afgesproken om tot een regionale aanpak van de opgave van arbeidsmigranten te komen als het gaat om huisvesting, integratie, sociaal welzijn en veiligheid.

•    Vaststelling bestemmingsplan Vught Noord 2022

Het bestemmingsplan ‘Vught Noord 2022’ vervangt de vier grootste geldende bestemmingsplannen te weten Taalstraat/Loyolalaan, Villapark Loonsebaan, Stadhouderspark Vught, De Koepel.

•    Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026

De grondexploitatie wordt jaarlijks bijgesteld in de Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexploitatie, waarbij de meerjarenraming grondexploitatie 2023-2026 wordt bijgesteld.

•    Vaststelling Paraplubestemmingsplan ‘Archeologie’

Op 19 mei 2022 heeft de raad het beleidskader Archeologie Vught vastgesteld. Vervolgstap is het planologisch-juridisch borgen van het beleidskader door dit te verankeren in het paraplubestemmingsplan.

•    Verordening nadeelcompenstie Vught 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de grondslag voor de ‘procedure-verordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Vught 2008’ te vervallen. De verordening nadeelcompensatie Vught is gebaseerd op de modelverordening VNG en aangepast naar bestaand beleid en huidige werkwijze.

•    Benoeming lid voor de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij (Stroomm)

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via onze website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.