Commissievergadering - 19 januari

10 januari 2023
Algemeen
Raadhuis

De vergadering begint om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

Agenda

  • Beleidskader recreatie en economie

Dit economisch en recreatief beleid geeft weer wat de visie op en aanpak van de economie van Vught is als geheel. Welke gebieden en sectoren daarbij bijzondere aandacht verdienen, welke rol daarbij is weggelegd voor de gemeente en voor ondernemers. Het doel van dit beleid is houvast te bieden voor ondernemers bij het maken van die keuzes door helderheid over de koers en de keuzes die vandaaruit door de gemeente gemaakt worden.

  • Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2023 en Uitvoeringsplan 2023

In het coalitieakkoord 2021-2026 van Vught is opgenomen dat we als gemeente een planmatige aanpak opstellen waarin concrete doelen, fasering, prioriteiten en middelentoewijzing zijn opgenomen. Hiermee werken we de komende jaren integraal aan de landelijke beleidsdoelen voor 2030 en 2050 binnen het beleid voor energie en klimaat. Daarom heeft de gemeente Vught met elkaar verweven thema's rondom energie en klimaat onder één integrale nota ondergebracht voor acht jaar, tot het jaar 2030. Hierbij wordt ook een doorkijk naar 2050 gemaakt, zodat er planmatig op de lange termijn gestuurd kan worden.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via onze website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.