Geheimhouding persoonsgegevens

Publicatiedatum: 
1 nov 2018
De gemeente Vught gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Dat geldt voor zowel het verzamelen en registeren van de persoonsgegevens als het, zo nodig, verstrekken ervan.

We verstrekken persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen of een maatschappelijk belang. Of en in hoeverre we deze persoonsgegevens verstrekken, is mede afhankelijk van het feit of de persoon van wie de gegevens zijn, geheimhouding heeft aangevraagd.

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan particuliere en commerciële partijen. 

We verstrekken op aanvraag:

Persoonsgegevens aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn we verplicht, ongeacht eventuele geheimhouding.

Is er géén geheimhouding aangevraagd, dan verstrekken we gegevens:

  • Bij een aanvraag door een derde, zoals notaris of advocaat, als hieraan een wettelijke verplichting of maatschappelijk belang ten grondslag ligt.
  • Op grond van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Vught, op aanvraag van derden die werkzaamheden verrichten met een maatschappelijk belang.

Is er wel geheimhouding aangevraagd?

  • Dan verstrekken wij uitsluitend persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting
  • Een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarbij overleggen we met aanvrager én belanghebbende om een goede afweging te kunnen maken tussen beider belangen. Het zwaarstwegende belang geeft dan de doorslag en bepaalt of we al of niet tot verstrekking over gaan. Uiteraard worden beide partijen van ons besluit op de hoogte gesteld.

In het algemeen wil geheimhouding niet zeggen dat er geen persoonsgegevens worden verstrekt. Wel gebeurt dat dan uitsluitend op basis van de wet of een zwaarwegend maatschappelijk belang. Bovendien gebeurt dat, bij geheimhouding, altijd in persoonlijk overleg met de belanghebbende.