Grond pachten

De gemeente Vught geeft voor 2019 diverse kavels landbouwgrond uit in de Gement.

Het is niet meer mogelijk om voor 2019 gronden te pachten.

Hoe het werkt

 • U kunt aanmelden tot 5 oktober 2018
 • Pachtte u in 2018 ook al gronden van de gemeente Vught? U meldt zich opnieuw aan
 • We bevestigen uw aanmelding op het door u opgegeven mailadres
 • In december ontvangt u bericht of u de gronden in 2019 kunt pachten
 • U kunt geen rechten ontlenen aan het kenbaar maken van uw belangstelling

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Vught of in de omgeving van de te pachten gronden
 • Pachters uit Vught hebben voorrang boven pachters die niet in Vught wonen
 • U hebt een volwaardig agrarisch bedrijf. Uw hoofdinkomen krijgt u dus uit de landbouw
 • U exploiteert de pachtpercelen bedrijfsmatig
 • U zet zich in voor duurzame landbouw. Uw productiemethoden voldoen aan eisen op het gebied van milieu, landschap en natuur en het welzijn van dieren
 • U accepteert de beperkende voorwaarden voor pacht binnen het weidevogelgebied
 • De grond wordt in principe uitgegeven voor 3 (oogst)jaren. Wel kan de gemeente een kavel ook een- of tweemaal voor één oogstjaar in pacht uitgeven
 • Toewijzing van de pachtgronden gebeurt door het college van burgemeester en wethouders. Zij worden daarin geadviseerd door de onafhankelijke vertrouwenscommissie landerijen

Geen toewijzing

Het college kan ook besluiten gronden niet te verpachten aan een belangstellende. Redenen daarvoor kunnen zijn:

 • Hij/zij de verplichtingen voor 2018 niet is nagekomen. Bijvoorbeeld door geen pacht te betalen, overlast, niet goed voor de grond te zorgen of illegaal onder te verpachten
 • Specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat de gemeente Vught de gronden nodig heeft voor eigen beleidsdoelen of die van een andere overheidspartij