Hart van de Baarzen

Raadsvoorstel 16 december 2021

Op dinsdag 9 november heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen Vught'. Na een zorgvuldige afweging, waarbij ook de belangen van de buurt zijn meegewogen, koos het college voor ontwerpvariant 2b. In dit artikel leest u hoe het bestuur tot dit besluit zijn gekomen en hoe deze variant eruit ziet. 

Het proces ging van start met één ontwerpvariant. Deze is op een eerste bewonersavond aan de inwoners uit de omgeving voorgelegd. De reacties op dit eerste ontwerp hebben geleid tot vier aanvullende varianten. Deze hebben we op de bewonersavond van 21 juli 2021 gepresenteerd. Al deze varianten namen de uitbreiding van de Lidl op zijn nieuwe plek als uitgangspunt. Op verzoek van een aantal buurtbewoners kwam er ook nog een vijfde variant. Deze voorzag in de uitbreiding van de Lidl op de huidige locatie. De vier 'nieuwe' varianten voor het gebied 'Hart van de Baarzen' is ook met de andere stakeholders (betrokken partijen) besproken.

Ook heeft het bestuur zorgvuldig naar de vijfde variant gekeken. In dit ontwerp blijft de Lidl op de huidige locatie. Deze variant heeft echter verstrekkende gevolgen voor de bouw en het praktisch gebruik van het winkelpand, maar ook voor het verkeer in de buurt. Voor fietsers en wandelaars is de winkel niet goed bereikbaar en dat leidt tot een ongewenste, onveilige situatie. Bovendien is er bijna geen ruimte tussen de vernieuwde winkel en parkeerplaatsen. Al met al is er volop reden om deze variant verder niet in overweging te nemen.

De varianten 1 tot en 4 hebben zijn vervolgens beoordeeld op een aantal aspecten:

 • aantallen woningen
 • benodigde investering voor de uitbreiding van basisschool de Lichtstraat tot IKC
 • verkeer en parkeren

Op basis van deze beoordeling en de aandachtspunten van alle betrokken partijen heeft het college variant 2b tot voorkeursvariant gekozen. Het bestuur is blij, net als veel bewoners, dat de bomen aan het Bisschop Zwijssenplein behouden blijven. Daarnaast komt variant 2b tegemoet aan de bewonerswens om de bouwhoogte aan de Brabantlaan te verlagen. 

Variant 2b Uitgangspunten:

 • De bomen aan het Bisschop Zwijssenplein blijven behouden
 • De hoogte van de woonbebouwing loopt af richting de Brabantlaan
 • Het woonprogramma bestaat uit ongeveer acht patiowoningen aan de Brabantlaan en ongeveer 66 appartementen
 • Charlotte van Beuningen woonstichting realiseert het sociale programma op eigen terrein
 • De gevel van de Lidl, direct aan de Rouppe van der Voortlaan, wordt zoveel mogelijk vergroent en de parkeerplaatsen komen op maaiveld tussen de Lidl en De Lichtstraat
 • Aan de oostzijde van basisschool De Lichtstraat wordt een aanbouw gerealiseerd van ongeveer 550 m2 voor uitbreiding van de school
 • Ten oosten van het Integraal Kind Centrum wordt een nieuwe gymzaal gerealiseerd. De bestaande gymzaal wordt gesloopt

Het college is ervan overtuigd dat ze met dit besluit zo goed mogelijk tegemoet komen aan het algemeen belang van alle Vughtse inwoners.

De gemeenteraad wordt gevraagd om in de vergadering van 16 december 2021 de globale gebiedsvisie 'Hart van de Baarzen Vught' vast te stellen. Daarvoor is een behandeling in de raadscommissie, met een inspreekrecht. Als de raad akkoord gaat, staan de kaders voor de planontwikkeling vast.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

infoavond 21 juli

Op 20 april heeft de gemeente een stedenbouwkundige indeling laten zien van het gebied tegenover de huidige LIDL. Tijdens en na de bewonersavond hebben we van bewoners een aantal opmerkingen en suggesties over de voorgestelde indeling ontvangen. Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Met deze input heeft onze stedenbouwkundige meerdere varianten voor het gebied uitgewerkt. Deze laten we graag aan u zien op woensdag 21 juli. Schetsen van de varianten vindt u in de bijlage. 

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 21 juli lichten we de verschillende varianten op vaste tijdstippen toe. Dit is om 17.15 uur, 18.15 uur en 19.15 uur. De bijeenkomst is in Novalis, Industrieweg 9C in Vught.

Na de bijeenkomst van woensdag 21 juli bespreken we de stedenbouwkundige varianten met de overige stakeholders (Woonstichting, LIDL, School De Lichtstraat) en werken we ze verder uit. Het is mogelijk dat er dan een variant afvalt omdat bij de verdere uitwerking blijkt dat deze technisch of financieel niet haalbaar is. Toch willen we 21 juli alle varianten met u delen om u zo mee te nemen in het proces. Na de verdere uitwerking zal het college vervolgens één van de varianten ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel mensen er op welk tijdstip komen. Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Stuur dan een mail, voor maandag 19 juli, naar  hartvandebaarzen@vught.nl. In de mail ontvangen wij graag de volgende informatie:

 • het aantal personen
 • het tijdstip wanneer u wilt komen 17.15 uur, 18.15 uur of 19.15 uur

Graag tot woensdag 21 juli

pdf Vier varianten voor het Hart van de Baarzen (PDF, 2.81 MB)
 
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Infoavond 20 april

Op dinsdag 20 april is er een bewonersavond geweest over de toekomstvisie voor Hart van de Baarzen. Deze avond kunt u terugkijken op het youtube kanaal van de gemeente Vught 

pdf Presentatie bewonersavond De Baarzen (PDF, 8.43 MB)

De vragen en antwoorden die op deze avond zijn gesteld staan in onderstaande document. De antwoorden zijn opgesteld op basis van de huidige stedenbouwkundige visie op Het Hart van de Baarzen. 

pdf Antwoorden op de vragen van de bewonersavond van 20 april 2021 (PDF, 118.46 KB)