Portefeuille

  • Omgevingswet
  • Bestemmingsplannen
  • Groen, openbare ruimte, biodiversiteit
  • Milieu en water
  • Landbouw en dierenwelzijn
  • Buitengebied
  • Recreatie en toerisme
  • Sport- en accommodatiebeleid
  • Evenementen en horeca-aangelegenheden

Nevenfuncties 

  • Deskundige VAB Impuls (bezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen