MIRT-verkenning A2 Deil-'s-Hertogenbosch-Vught

Publicatiedatum: 
24 okt 2019

Van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een plan-m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A2 Deil – Vught. In de Milieu Effect Rapportage (planMER) worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. In deze kennisgeving leest u hoe u een zienswijze kunt indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nu ter inzage ligt.

De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRTVerkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught getekend.

De MIRT-verkenning maakt deel uit van het MIRT-programma A2 Deil – Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- als langetermijn maatregelen.

De MIRT-verkenning A2 Deil – Vught richt zich op de structurele langetermijn oplossingen en wordt afgerond met een voorkeursbeslissing. De eerste fase van de verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil – Vught opgeleverd, variërend van uitbreiding met 1 of 2 rijstroken tot oplossingen met minimaal extra asfalt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die nu ter inzage ligt, beschrijft deze alternatieven en hoe de effecten in beeld zullen worden gebracht in het planMER. Het doel van de plan-m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Er wordt een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor Natura 2000 gebieden. Voor de verkenning wordt een Structuurvisie opgesteld die later samen met het planMER ter inzage zal worden gelegd.

Meer projectinformatie vindt u op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/a2deilvught.

Mondeling
Tijdens een van de informatiebijeenkomsten bij een aanwezige notulist of telefonisch tijdens kantooruren 070 456 89 99.

Post
Adres: Directie Participatie
o.v.v. MIRT-verkenning A2 Deil – Vught
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

U kunt uw zienswijzen geven op alle onderdelen van het project. Wij stellen het op prijs als u bijvoorbeeld ingaat op de volgende vragen:
- Zijn er belangrijke oplossingen die we over het hoofd hebben gezien?
- Zijn er andere zaken die in het onderzoek meegenomen moeten worden?

Stukken bekijken

Alle documenten staan vanaf 24 oktober 2019 op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught. Op papier kunt u de stukken van 24 oktober tot en met 4 december 2019 tijdens reguliere openingstijden onder andere bekijken bij de gemeente Vught, Secr. van Rooijstraat 1, Vught.

Vervolg

Aan de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het planMER. Ook de Commissie voor de m.e.r. zal om advies worden gevraagd. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze hebt ingediend op het voornemen, dan wordt u over het vervolg verder geïnformeerd door de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/a2deilvught en www.mirta2deilvught.nl. Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over het project? E-mail: a2deilvught@minienw.nl