Nieuw participatiebeleid

09 juli 2024
Algemeen, Raad

Op donderdag 4 juli is het nieuwe participatiebeleid: ‘Samen Vught maken’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In dit plan staan onder meer kaders en richtlijnen hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op plannen en besluiten van gemeente en plannen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Belangrijk speerpunt in dit nieuwe beleid: een betere participatie, ofwel betere mogelijkheden om invloed uit te kunnen oefenen. Een ander speerpunt is een betere afspiegeling bij participatie van alle inwoners van onze gemeente, waardoor we ook groepen die we minder vaak horen, beter kunnen betrekken bij plannen van gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Participatie kan om verschillende redenen georganiseerd worden. Omdat het iets oplevert, beter beleid bijvoorbeeld. Maar ook omdat het moet en hoort, omdat een initiatief van bijvoorbeeld een burger, of een besluit van de gemeente soms grote invloed heeft op (een groep) inwoners.

Waarom een nieuw participatiebeleid?
Aan een nieuw participatiebeleid was veel behoefte. Onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de wens tot meer inspraak. En ook vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de omgevingswet en de beloftes uit het Vughtse coalitieakkoord. Het nieuwe participatiebeleid met als titel: Samen Vught maken is erop gericht om samen onze gemeente vorm en inhoud te geven met goede plannen en uitvoering.

Hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen?
Het beleid is tot stand gekomen met de uitkomsten van ‘evaluatie van de participatie’, eind 2023. De uitkomsten van de evaluatie zijn verwerkt in de Beloftes van Vught, waarin spelregels staan voor participatie. Bij dit onderzoek zijn inwoners en belangengroepen betrokken om het Vughtse participatiebeleid te evalueren. Daarnaast is de reflectie van de raad op participatie gebruikt om het beleid te herzien.

Wat gaat u hier op korte termijn van merken?
Eind 2024 wordt de participatieverordening door de raad vastgesteld. Ook is dan de leidraad participatie klaar, een praktische handleiding die initiatiefnemers stap voor stap meeneemt in in het maken van de juiste keuzes. Met het doorlopen van de leidraad wordt onder andere ook duidelijk welke invloed de omgeving mag hebben op uw initiatief. Daarnaast gaan we een burgerpanel samenstellen. We verwachten hier in 2025 meer over te kunnen vertellen.