Ombouw N65 blijft einddoel maar stikstof staat voorlopig in de weg

30 november 2023
Algemeen

Het onderzoek naar de doorstart van de plannen voor de N65 leidde tot het volgende advies: Houd vast aan het voorkeursalternatief (VKA+), zelfs nu stikstof een doorstart van de N65 plannen voorlopig in de weg staat. Samengevat is dat het advies van de taskforce N65, die onderzoek deed naar de haalbaarheid van de plannen voor de rijksweg. Totdat de lichten voor die grote operatie op groen staan, richten de partners zich op kortetermijnmaatregelen om de veiligheid en leefbaarheid rondom de N65 alvast te verbeteren.

De Raad van State heeft op 21 december 2022 het bestemmingsplan N65 voor de ombouw van de rijksweg vernietigd. Het is daardoor niet langer mogelijk om de plannen nu uit te voeren. Als gevolg van die ontwikkeling heeft de stuurgroep N65 (Rijk, provincie, gemeente) opdracht gegeven aan de ingestelde taskforce om te onderzoeken of (en zo ja hoe) een vervolg mogelijk is.

Na intensief onderzoek concludeert de taskforce dat het VKA+ een goede basis blijft voor een vervolg met mogelijke ruimte voor verdere optimalisaties. Alle partijen conformeren zich aan dit uitgangspunt en starten de planvorming weer op zodra er zicht is op een oplossing voor het stikstofprobleem, rekening houdend met de bouw van het verdiepte spoor.  

Vanzelfsprekend zijn ook de aangedragen oplossingsrichtingen uit de omgeving onderzocht en vergeleken met de VKA+ variant. De Zuidtangent, 50 km oplossing, Parkweg N65 en Boortunnels zijn – waar nodig – beoordeeld op doelbereik en leefomgeving, bereikbaarheid, stikstof (bouw en gebruiksfase), de budgetspanning en overige belemmeringen. Geen van deze oplossingsrichtingen blijkt voldoende haalbaar omdat ze niet voldoen aan de vastgestelde kaders.

Op kortere termijn is in ieder geval groot onderhoud aan de N65 nodig. Mogelijk zijn enkele aanvullende maatregelen te combineren met het onderhoud of uit te voeren als losse maatregelen. Deze maatregelen zullen dan gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan slimme flitspalen, geluidsmaatregelen en bermbeveiliging.

"Niets doen is voor ons namelijk geen optie', aldus de Vughtse wethouder Du Maine. "We willen samen met Rijk en provincie in beeld brengen wat nog wel kan en daar gaan we ons hard voor maken. Aankomende maanden blijven we ook met elkaar in gesprek om goede afspraken te maken over hoe we, zodra het wel weer kan, een reconstructie van de N65 kunnen voorbereiden.”

Op 1 februari 2024 neemt de gemeenteraad van Vught een gemeentelijk standpunt in over het N65 vervolg.