Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze wet gaat in op 1 januari 2024. De fysieke leefomgeving, waar de Omgevingswet over gaat, is alles wat je ziet, ruikt en proeft zodra u de deur uit gaat. Het zijn gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, maar ook sloten, rivieren en bossen. De nieuwe Omgevingswet heeft als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen. Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen door het volledig digitaal te maken. Alle vergunningaanvragen gaan vanaf 1 januari 2024 via een digitaal loket. In de video Animatie Omgevingswet krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

veelgestelde vragen over de Omgevingswet

Veelgestelde vragen

 • Eenvoudiger en inzichtelijker. 26 wetten en regels worden één Omgevingswet
 • Gemeente kan meer lokaal maatwerk bieden
 • Snellere procedures (één digitaal Omgevingsloket en één Omgevingsvergunning)
 • Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen initiatiefnemer, directe omgeving, gemeente, andere overheden en adviseurs

De invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat samen met overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit al volgt geregeld:

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 1 januari 2024 is ingediend, geldt de huidige wet- en regelgeving. Voor aanvragen na deze datum geldt de Omgevingswet.

Aanvragen bestemmingsplanwijziging

 • Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is het bestemmingsplan zoals we het nu kennen er niet meer.  Deze worden samen één omgevingsplan. De bestemmingplannen die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd vallen onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 31 december 2023 als ontwerp ter inzage worden gelegd, worden opgebouwd als een wijziging van het omgevingsplan.

Let op: Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wilt u een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien de volledige conceptwijziging dan vóór 1 september 2023 in. Zo voorkomen we dat het plan moet worden omgebouwd volgens de Omgevingswet.

Hoe richten we onze gemeente zo in dat we er nu, maar ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven? In de Omgevingsvisie staan de keuzes voor de toekomst. Van groen en klimaat, landbouw en economie, tot gezondheid en woningbouw. De visie is gemaakt met behulp van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren.

Er komt per gemeente één omgevingsplan. Dit betekent dat de bestemmingsplannen worden vervangen door dit omgevingsplan. Het plan geeft aan wat er wel en niet in een gebied of bij een woning mag. Nieuwe plannen en initiatieven toetsen we aan deze regels. We kijken ook wat deze regels betekenen voor de haalbaarheid van uw plan of initiatief.

Als een nieuw initiatief of plan niet mag volgens de regels in het omgevingsplan, betekent dit niet direct dat het initiatief wordt afgewezen. Er wordt dan eerst gekeken of het initiatief bijdraagt aan de keuzes voor de toekomst die in de Omgevingsvisie staan. Als dat het geval blijkt, kijken we naar een passende procedure om het initiatief toch mogelijk te maken. Participatie is daarbij een belangrijk onderdeel.

De bestemmingsplannen worden vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen in procedure brengen. Dit betekent niet dat er voor initiatieven die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, geen andere mogelijkheden zijn. Met deze mogelijkheden kunnen we voorkomen dat initiatieven blijven liggen. Er zijn dan de volgende twee opties:

 1. Een omgevingsvergunning - buitenplanse afwijking Omgevingsplan
  Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Vught één Omgevingsplan. Alle dan geldende bestemmingsplannen gaan daar automatisch in op. Dan is ook een aanvraag om een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk, waarbij kan worden afgeweken van het Omgevingsplan.
 2. Wijziging Omgevingsplan
  Na 1 januari 2024 bestaat er ook de mogelijkheid om het Omgevingsplan te wijzigen.

De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van de aard van het project en de planning. De gemeente kan een initiatiefnemer hierover informeren.