Ontwerp wijzigingsplan Stationsstraat 6A

Publicatiedatum: 
25 jul 2019
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’. Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

Wat is een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als een bestemmingsplan, maar doorloopt een andere procedure en voorziet in een kleine wijziging die in het bestemmingsplan – het moederplan - al mogelijk is als het college van B&W hier toestemming voor geeft. Dit heet een wijzigingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan en in dit geval het wijzigingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’ over?

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’ is opgesteld om een foutief opgenomen situatie in het bestemmingsplan Centrum Vught e.o. te herstellen. Op basis van het bestemmingsplan is alleen een gebruik ten behoeve van kantoor mogelijk. Er bevinden zich in het pand echter ook nog 5 woningen op de verdieping. Het wijzigingsplan herstelt de foutieve situatie in het bestemmingsplan door de bestemming van de locatie te wijzigen naar de woonbestemming met de aanduiding kantoor op de begane grond.

U kunt het ontwerp wijzigingsplan bekijken

Het ontwerp wijzigingsplan heeft van donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage gelegen. Het ontwerp-wijzigingsplan is in te zien via:

 

Wat gebeurt er na het ontwerp wijzigingsplan?
 

Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente kijkt dan of het plan moet worden aangepast. Daarna stelt het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan definitief vast. Als u het niet eens bent met het vastgestelde wijzigingsplan, kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp wijzigingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar op reageert.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.