Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen regionale waterkering Esschestroom – Beukenhorst

Publicatiedatum: 
15 nov 2018
De ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen regionale waterkering Esschestroom – Beukenhorst liggen ter inzage.

 

Bekijk dit plan en bijbehorende stukken online: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planid...

Waarom zijn deze omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen gemaakt?

Uit overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming met een herhalingstijd van 150 jaar (T=150) het water uit de Esschestroom de bebouwing binnen de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige historische waterkering tussen de Rijksweg A2 en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Eindhoven voldoet niet om de vereiste bescherming als regionale kering te bieden. Aanpassing van de kering is niet voldoende omdat deze bij een T=150 overstroomt en het achterliggende gebied dan inundeert. Om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen uit de Waterwet is het Waterschap De Dommel voornemens een nieuwe kering aan te leggen om de vereiste waterveiligheids-bescherming in Vught te bieden.

Hoe kunt u de ontwerpomgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Vught. Alle documenten zijn elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur) in te zien bij de Ontvangst en Informatie balie. U kunt de stukken ook raadplegen via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer NL.IMRO.0865.bgPBWaterkering-ON01, thuis of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Wilt u reageren op de ontwerpbesluiten? Dat kan zowel mondeling als schriftelijk in de periode dat de documenten ter inzage liggen.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

Voor een mondelinge reactie maakt u een afspraak met mevrouw C. van den Wildenberg van de afdeling Ontwikkeling via telefoon 073 65 80 680.