Stand van zaken nieuwbouwlocaties

19 juni 2024
Algemeen

Net als veel andere gemeenten in ons land kampt ook de gemeente Vught met een groot woningtekort. De vraag naar woningen is groot. Om in de behoefte te voorzien, wordt er flink gebouwd. We zijn bezig met nieuwbouwprojecten als het Isabellaveld, De Baarzen, De Wieken, De Leyhoeve en Kloostergoed Theresia. Ook kijken we naar mogelijkheden voor woningbouw in zogenaamde ‘uitleggebieden’. Dat zijn locaties aan de randen van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hoe staat het daarmee?

De verschillende uitleggebieden zijn opgenomen in de Visie ‘Wonen in het buitengebied’. Daarin spreken we van zoekgebieden, aangeduid als ‘ZK’. In de genoemde tien gebieden onderzoeken we de kansen en mogelijkheden voor woningbouw. Deze visie is samen met stakeholders, provincie en inwoners gemaakt. In 2022 heeft de gemeenteraad de visie met zoekgebieden vastgesteld. Op dit moment zitten we met de volgende zoekgebieden in een oriëntatiefase:  

  • Cromvoirt, ZK 2 Achterstraat 
  • Helvoirt, ZK 10 Den Hoek 
  • Vught, ZK 6 Wildpad en  
  • Vught, ZK 7 Hoevensestraat-Vijverbosweg 

Resultaten van de eerste onderzoeken

  • Cromvoirt, ZK 2 Achterstraat, laat een kansrijk onderzoeksresultaat zien: grondeigenaren hebben een ontwerp- en adviesbureau opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan uit te werken. We gaan deze locatie verder onderzoeken.
  • Helvoirt, ZK 10 Den Hoek, kent ook een kansrijk onderzoeksresultaat: de gronden zijn (deels) in bezit van een ontwikkelende aannemer. Dit geeft aanleiding om deze locatie verder te onderzoeken. In het najaar 2024 willen WE een intentieovereenkomst afsluiten met deze eigenaar.
  • Vught, ZK 6 Wildpad. Ook hier levert het eerste onderzoek een kansrijk resultaat op. De grondeigenaren hebben het bodemonderzoek afgerond en wensen de grond te verkopen aan een ontwikkelende aannemer. Ook hier kiezen we voor verder onderzoek.
  • Vught, ZK 7 Hoevensestraat-Vijverbosweg: Hier zien we ook kans voor woningbouw.

Hoe gaan we verder? 
Afhankelijk van de resultaten van de verdere onderzoeken en de mate van medewerking van de grondeigenaren, leidt de volgende stap tot een intentieovereenkomst. 

Het college van B&W en de ontwikkelaar sluiten deze intentieovereenkomst af. Hierin spreekt het college met de betrokken partijen af om de haalbaarheid van woning bebouwing verder te onderzoeken en de participatie met de omgeving op te starten. Vanaf dit moment start de participatie met betrokkenen en is er nog geen enkel besluit door de gemeente genomen. 

Is de gezamenlijke conclusie dat een woningbouwontwikkeling haalbaar en wenselijk is, dan worden de partijen/ontwikkelaars verzocht een principeverzoek in te dienen. Dit verzoek wordt getoetst – voldoet het bijvoorbeeld aan de woonvisie, beeld/kwaliteit m.b.t. groen en natuur – en het college neemt vervolgens een besluit over de medewerking. Op basis van dit verzoek maken we vervolgafspraken, verdere participatie, de kosten en medewerking van de gemeente aan de benodigde ruimtelijke procedures. Als we na afronding van deze fase de conclusie trekken dat het uitleggebied echt een goede locatie om tot woongebied te ontwikkelen, sluiten wij met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst. Hierna kunnen betrokkenen zienswijze indienen die worden meegenomen in het besluit. Daarna volgt het voorstel richting de raad om hier een definitief besluit over te nemen. Voor deze ontwikkelingen gelden de reguliere bezwaarprocedures. 

We benadrukken dat op dit moment iedere locatie nog in de oriëntatiefase verkeert. Met deze zorgvuldige aanpak zorgen we er samen voor dat onze gemeente aantrekkelijk blijft. Een plaats, waar wonen, werken, recreëren en ondernemen uitstekend samengaan.