Subsidie afkoppelen regenwaterriolering en groene daken

Wilt u het regenwater afkoppelen van het riool van de gemeente? Of wilt u een groen dak aanleggen of uw tuin ver-groenen? U kunt hiervoor subsidie krijgen.

Goed om te weten

U moet het project waarvoor subsidie is verleend, binnen zes maanden na de subsidieverlening in uitvoering nemen. Doet u dat niet? Dan vervalt de subsidie. Hebt u hulp of advies nodig? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Waarom afkoppelen?

Door de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met extreem weer. Om de gevolgen van droogte en wateroverlast op te kunnen vangen, is het van belang dat we hemelwater zoveel mogelijk proberen vast te houden waar het valt. De gemeente wil inwoners stimuleren om het regenwater op te vangen op het eigen terrein met behulp van een 'groen' dak of een groenere tuin met minder verharding. Het is eenvan de maatregelen om de gevolgen van extreem weer beter op te vangen en om onze gemeente klimaat adaptief te maken.

Subsidie

De subsidie wordt verleend voor:

1. Het afkoppelen van gemengde riolering of hemelwaterriolering:    

  • i​​​​n combinatie met het verwerken van afstromend hemelwater op het eigen perceel. 
  • waarbij het afgekoppelde oppervlak minimaal 10 m2 is.

2. Het aanleggen van een groen dak, met een:

  • minimaal waterbergend vermogen van 20 liter per m2
  • minimaal aaneengesloten oppervlak van 8 m2

De gemeente beoordeelt of u subsidie krijgt. U ontvangt een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor subsidie en zo ja, hoeveel. 

U start het project tot afkoppelen. Is het werk gedaan? Laat het ons weten. Graag ontvangen wij een bewijs van de realisatie van de genomen maatregel zoals een situatietekening of –foto, berekening en/of factuur.

Is het project uitgevoerd zoals afgesproken, dan ontvangt u de subsidie.

Bedrag aan subsidie

  1. Afkoppelen van gemengde riolering of hemelwaterriolering

Koppelt u het regenwater van de riolering af en laat u het water in uw ver-groende tuin lopen, dan ontvangt u een bedrag van € 10 per m2 afgekoppeld oppervlak,  met een maximum bedrag van € 1.000,00.

  1. Aanleg groen dak

U ontvangt een bedrag van € 20 per m2 groen dak, met een maximum van € 1.000,00.

Voor deze regeling geldt jaarlijks een subsidieplafond van € 100.000. De aanvragen worden behandeld op basis van de datum van indiening. Indien het subsidieplafond is bereikt, kan geen subsidie meer worden verleend voor later ontvangen aanvragen.