Tijdelijke subsidie kosten coronatoegangsbewijs

Als u in de coronaperiode coronatoegangsbewijzen (CTB) hebt gecontroleerd, kunt u gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022.

Voor wie

 De regeling is bedoeld voor professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties en andere instellingen zoals bv. sportverenigingen, theater, harmonie of muziekschool. 

 • Horeca ontvangt maximaal € 4000,- (met uitzondering van paracommerciële instellingen; een instelling die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf)
 • Vrijwilligersorganisaties en andere instellingen zoals bv. sportverenigingen, theater, harmonie of muziekschool ontvangen maximaal € 2000,-

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in de gemeente Vught die verplicht zijn geweest coronatoegangsbewijzen te controleren.

De volgende kosten komen in aanmerking:

 1. loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 2. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage
 3. vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder punt 1
 4. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 5. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
 6. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 6

Indien het totale subsidiebedrag wordt aangevraagd, dan wordt deze verdeeld en verstrekt naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag per aanvrager nadat de aanvraagtermijn is verstreken.

Aanvragen

U kunt de subsidie tot 11 december 2022 aanvragen. Na deze datum nemen wij geen aanvragen meer in behandeling. 

De aanvrager verklaart dat hij in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022:

 • uitvoering geeft en heeft gegeven aan de regelgeving over de controleplicht van het coronatoegangsbewijs
 • de gelden rechtmatig besteedt en heeft besteed voor dat doel
 • Op een eventueel verzoek van het college zal uitleggen waar de gelden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 aan zijn besteed. Hierbij kan de rekentool worden gebruikt die dan beschikbaar wordt gesteld door de gemeente
 • alle vragen naar waarheid zijn ingevuld
 • u ermee bekend bent dat het indienen van deze aanvraag niet automatisch betekent dat de subsidie wordt toegekend