Uitbreiding Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Publicatiedatum: 
7 aug 2017
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit omvat een groot aantal maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Ook bevat het NSL een lijst met ruimtelijke projecten die door alle maatregelen niet zullen leiden tot een overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

Nieuwe projecten dienen te worden gemeld en worden getoetst op overschrijding van de grenswaarde. Om deze reden heeft de gemeente Vught het project “N65 Vught – Haaren” en het project “Programma Hoogfrequent Spoor Meteren Boxtel omkering N65_PHS”, conform de meldingsprocedure van het Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (artikel 5.12, lid 12 van de Wet milieubeheer) aangemeld als nieuwe projecten.

Ter uitvoering van artikel 5.12, veertiende lid van de Wet milieubeheer, maakt het College van Burgemeester en Wethouders hierbij bekend dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het NSL heeft uitgebreid met beide projecten.

Beoogd effect

Door aanmelden van het project N65 Vught-Haaren bij NSL wordt gezorgd voor jaarlijkse monitoring van luchtkwaliteit langs N65. Acceptatie van N65 als onderdeel van NSL betekent ook dat voldaan wordt aan de normen voor luchtkwaliteit. Dat vormt ook direct een onderdeel van de onderbouwing van het bestemmingsplan N65.
De milieueffecten van het Voorkeursalternatief (VKA), waaronder de effecten op de luchtkwaliteit, zijn in beeld gebracht in het kader van de MIRT verkenning N65 Vught – Haaren. Op basis van uitgevoerde onderzoeken is geconstateerd dat concentraties fijn stof en stikstofdioxide ruim voldoen aan de gestelde normen uit het NSL.

Contact

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de heer R Papavoine, projectmanager N65 van het programma Rijksinfra, tel: 073-6580709 of e-mail: r.papavoine@vught.nl