Vastgesteld beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’

Publicatiedatum: 
7 feb 2019
Het beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’ is vastgesteld door de Gemeenteraad.

Bekijk hier het plan en bijhorende stukken. 

 

 

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

In een beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan welke beeldkwaliteit een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Bijvoorbeeld welke materialen er worden gebruikt, waar gevelopeningen kunnen komen en welke architectonische elementen kunnen worden toegepast.

Een beeldkwaliteitsplan maakt na vaststelling onderdeel uit van het gemeentelijke welstandsbeleid. Het vormt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’ over?

Het beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’ gaat over het gebied tussen de Kampdijklaan en het spoor. Het Isabellaveld is verwant aan de rest van het Stadhouderspark, maar krijgt tegelijkertijd een eigen signatuur. Het beeldkwaliteitsplan omvat kaders voor de architectuur van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied.

Het vastgestelde plan wijkt af van het ontwerp beeldkwaliteitsplan

Afgelopen periode heeft het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Tijdens die periode zijn er een aantal zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen van het beeldkwaliteitsplan. Verder zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het beeldkwaliteitsplan is daarom op 31 januari 2019 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

U kunt het vastgestelde beeldkwaliteitsplan bekijken

U kunt het vastgestelde plan digitaal inzien:

• via de gemeentelijke website www.vught.nl onder ruimtelijke plannen.

U kunt tegen betaling een kopie krijgen van het beeldkwaliteitsplan.

U kunt niet meer reageren op het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na publicatie (7 februari 2019) en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.