Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'

Publicatiedatum: 
16 mei 2019
Het wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A' is op 7 mei 2019 ongewijzigd vastgesteld.

Wat is een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als een bestemmingsplan, maar doorloopt een andere procedure en voorziet in een kleine wijziging die in het bestemmingsplan – het moederplan - al mogelijk is als het college hier toestemming voor geeft. Dit heet een wijzigingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan en in dit geval het wijzigingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college.

Waarom is dit wijzigingsplan gemaakt?

Het  wijzigingsplan ‘Deutersestraat 41A’ gaat over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Kampen-of hoevenlandschap’  in ‘Wonen-2’ op de locatie Deutersestraat 41A te Cromvoirt. Een gedeelte van de agrarische bestemming blijft ongewijzigd. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan bekijken.

U kunt van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 het wijzigingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

  • Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummerNL.IMRO.0865.bgWPDeutersestr41A-VG01 ;

  • Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught, tijdens openingstijden:

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het wijzigingsplan

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders kan een belanghebbende beroep instellen tot en met 26 juni 2019. 

Een beroepschrift dient u in bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019,

2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift staan in ieder geval: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de redenen van het beroep en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 27 juni 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw C. van den Wildenberg van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.