Waarom vestigt de gemeente een voorkeursrecht op particuliere gronden?

17 november 2023
Algemeen

Plattegrond gemeente Vught

De gemeente Vught heeft het zogenaamde voorkeursrecht gevestigd op een aantal grondpercelen van particuliere eigenaren. 

Wat is het voorkeursrecht? 

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) verplicht eigenaren om een perceel waarop het voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de de gemeente (te koop) aan te bieden. Het recht geldt uitsluitend als de eigenaar vrijwillig, op eigen initiatief tot verkoop overgaat. 

Waarom past de gemeente het voorkeursrecht toe?

Net als alle andere gemeenten in ons land, heeft ook de gemeente Vught een opgave om bij te dragen in de behoefte aan duurzame energie. In 2022 hebben we alle inwoners uitgenodigd om hierover mee te denken. Het doel was om samen de meest geschikte locaties aan te wijzen voor het opwekken van zon- en windenergie in onze gemeente.

Zoekgebieden

Dat doel is bereikt. Het proces heeft geleid tot de aanwijzing van enkele zoekgebieden, waar we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie gaan verkennen. Deze liggen vooral in en nabij de ‘De Gement’ en ‘Loveren’. Deze locaties komen het meest in aanmerking voor het opwekken van duurzame energie.  

Zeggenschap

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, en om haar energieopgave te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de gemeente ‘zeggenschap’ heeft dan wel verkrijgt in de zoekgebieden. Zonder dit, zijn we afhankelijk van anderen (mogelijk speculanten) om de plannen te realiseren. Daarom nemen we maatregelen om de regie te behouden en onze rechtspositie in het gebied te versterken.

Voorkeursrecht

Een van deze maatregelen is de vestiging van het voorkeursrecht. Dit wijst de gemeente aan als eerste gegadigde voor koop van de grond, als en wanneer de eigenaar tot verkoop van de grond over wil gaan. Alleen dan, is de eigenaar ertoe gehouden de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente kan dan besluiten of ze de grond wil kopen, of dat ze geen gebruik maakt van het recht. Gaat de gemeente tot koop over, dan betaalt zij vanzelfsprekend de reële marktprijs. Het is een preventieve maatregel.