Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk gaat van de gemeente over naar een onafhankelijke partij, de zogenaamde kwaliteitsborger.

Wet kwaliteitsborging bouwen

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de Wet kwaliteitsborging vanaf 1 januari 2024 niet meer door de gemeente gedaan, maar door een gecertificeerde en erkende kwaliteitscontroleur. Deze kwaliteitscontroleur wordt ook wel kwaliteitsborgerexterne-link-icoon genoemd.

Voor welke bouwwerken is een kwaliteitsborger nodig?
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor nieuwbouw van bouwwerken met een laag risicoprofiel (gevolgklasse 1). Zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. 

Dus als het bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1externe-link-icoon, dan moet er zelf een kwaliteitsborger ingeschakeld worden. 

Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de bouwtechnische toets nog wel zelf uitvoeren. Gevolgklasse 2 en 3 zijn de zwaardere bouwplannen, zoals een appartementencomplex of grote fabriekshal.

Een video met een stappenplan en over het zelf inschakelen van een kwaliteitsborger is te vinden op de site over de wkbexterne-link-icoon.

Kwaliteitsborger

Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) toetst een onafhankelijke kwaliteitsborgerexterne-link-icoon de bouwplannen. De kwaliteitsborger ziet erop toe dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet.

In een speciaal register zijn veel erkende en gecertificeerde kwaliteitsborgersexterne-link-icoon te vinden. 

Lokale omstandigheden

Bij het bouwen onder de Wet kwaliteitsborging dienen specifieke lokale omstandigheden of risico’s te worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. Hieronder leest u meer over de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Vught, die mogelijk een rol kunnen spelen bij het project.

11 lokale omstandigheden

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden. Een kaart van alle geregistreerde bodemenergiessytemen is te vinden via www.wkotool.nlexterne-link-icoon.

Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn milieubelastende activiteiten(mba). Eventuele lozingen bij aanleg en gebruik zijn ook mba’s.

Bij bouwwerkzaamheden bij een monument of een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is moeten vooraf extra maatregelen genomen worden die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen.

Binnen een dijk mogen geen heipalen worden geplaatst, mag niet worden geboord of onderkelderd (een kelder worden gebouwd).

Via een sonderingsonderzoek moet de draagkracht van de bodem worden onderzocht. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

  • Er dieper gegraven moet worden. Houd dan rekening met het grondwaterbeschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden 
  • Je graafwerkzaamheden moet uitvoeren in een archeologisch waardevol gebied. Daarvoor zijn regels opgenomen in het omgevingsplan. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risicoafweging.

De functie van het object dat gebouwd wordt is bepalend. Gebouwen van een woonfunctie zijn geluidgevoelige objecten (artikel 3.21 Besluit kwaliteit leefomgeving). Akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd als het object binnen een geluidaandachtgebied ligt. Een geluidaandachtgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rondom industriegebied waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Besluit kwaliteit leefomgeving). 

rijstrokenMaximale snelheidgeluidaandachtgebied
Weg2 of meer30 km/uur of minder100 m
Weg2 of meerMeer dan 30 km/uur200 m
Weg3 of meerMeer dan 30 km/uur350 m

De geluidsbelasting op de gevel van geluidgevoelige objecten mag bij (vervangende) nieuwbouw niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.

Voor provinciale wegen N65, de rijkswegen A65 en A2 en spoorwegen geldt dat deze nog onder oude wetgeving vallen (wet geluidhinder). Globaal zijn hiervoor de afstanden:

N65 (400 meter), A2 A65 (600 m), spoor ( 600 m). Binnen deze afstanden is bijna altijd akoestisch onderzoek nodig. Neem contact op met gemeente.

Bij objecten zonder woonfunctie, maar wel een celfunctie (waaronder een gevangenis) of logiesfunctie (waaronder een hotel, asielzoekerscentrum of recreatiewoning) dient er volgens artikel 4.2 van de Omgevingswet te worden voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Dit geldt voor plekken bij spoorwegen, snelwegen, provinciale wegen en bedrijventerreinen in de gemeente Vught. 

Het schoon- en vuilwater dient gescheiden afgevoerd te worden.

Het buitengebied kent veelal persriolering. Op persriolering mag geen schoonwater worden afgevoerd. Schoonwater dient op eigen terrein te worden opgevangen. Er dient te worden voldaan aan de ‘Waterafvoerverordening Vught 2022’.

Naleving eisen en mogelijkheden uit het (pre)SMP (soortenmanagementplan) bij sloop van gebouwen, al dan niet met herinrichting groene buitenruimte en al dan niet gevolgd door nieuwbouw.

4 algemene omstandigheden

In het Omgevingsplan zijn regels opgenomen onder de dubbelbestemming “Leiding – Brandstof” voor bouwwerken nabij een brandstofleiding. In beginsel mogen binnen deze dubbelbestemming geen bouwwerken worden opgericht. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met omgevingsvergunning, waaronder een positief advies van de leidingbeheerder.

Dit geldt alleen voor het buitengebied van de gemeente Vught. 

In het Omgevingsplan zijn regels opgenomen onder de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – weg” voor het oprichten van bouwwerken, met uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten behoeve van de verkeersbestemming. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, waaronder een positief advies van de wegbeheerder.

Dit geldt voor plekken bij snelwegen en provinciale wegen. 

In het Omgevingsplan zijn regels opgenomen onder de gebiedsaanduiding “veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen” voor het oprichten van (zeer) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. In beginsel mogen binnen deze aanduiding geen kwetsbare of beperkte kwetsbare objecten worden opgericht. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, waaronder een positief advies van de veiligheidsregio.

Ook zijn er aandachtsgebieden voor branden, explosies en gifwolken, maar ook plaatsgevonden risico’s (waaronder tanken LPG, opslag propaantank, grote koelinstallaties).

Dit geldt voor plekken bij spoorwegen, snelwegen, provinciale wegen, bedrijventerreinen en buitengebied in de gemeente Vught. 

Bij het bouwen moet er altijd rekening gehouden worden met mogelijke archeologische vondsten. U dient een archeologische vondst te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Omgevingswet

Lees meer over de Omgevingswet op www.vught.nl/omgevingswetexterne-link-icoon.