Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda.

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Vught. Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hierbij gaat het niet alleen om kwesties of plannen in uw buurt of wijk, maar zelfs voor heel Vught. Als u een burgerinitiatief wil indienen, moet uw initiatief natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • U moet in de gemeente Vught wonen;
  • U bent 16 jaar of ouder;
  • Bij een voorstel moeten 50 kiesgerechtigde inwoners uw voorstel ondersteunen. Stuur daarom, naast uw voorstel, een handtekeningenlijst als bijlage mee; 
  • Uw voorstel moet betrekking hebben op een kwestie of plan voor uw directe woonomgeving (straat of buurt) of voor uw wijk of Vught. U kunt niet over alle onderwerpen voorstellen indienen. Zie het overzicht met uitzonderingen hieronder;
  • U moet een duidelijk schriftelijk voorstel maken. Elementen uit het voorstel zijn bijvoorbeeld wat u wil bereiken met uw voorstel en wat de globale kosten zijn voor het realiseren van uw voorstel.

Uitzonderingen

Een burgerinitiatief heeft geen betrekking op:

  • onderwerpen waarover niet de gemeente maar de provincie of het Rijk een beslissing neemt;
  • onderwerpen die onderdeel zijn van inspraak- of bezwaarprocedures;
  • onderwerpen over het gedrag of handelingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend;
  • onderwerpen waarover de gemeenteraad tijdens de raadsperiode een besluit heeft genomen, tenzij sprake is van omstandigheden die tot een ander besluit zouden hebben geleid, indien zij eerder bekend waren geweest.

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, neem dan contact op met de griffie voor advies. In de verordening burgerparticipatieexterne-link-icoon staat meer informatie over het burgerinitiatief.