Schrijf een brief aan de gemeenteraad

U kunt een brief of e-mail sturen om contact op te nemen met de gemeenteraad.

Een brief aan de gemeenteraad adresseert u als volgt:

Aan de leden van de gemeenteraad van Vught
T.a.v. de griffie
Postbus 10100
5260 GA Vught

U kunt uw brief ook sturen via griffie@vught.nl

Vermeld aan het begin van de brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

Uw brief of e-mail wordt geplaatst op de Lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering. De inhoud van uw brief of e-mail is openbaar, tenzij door u anders is aangegeven. Persoonlijke gegevens zijn uiteraard niet openbaar. Deze zijn alleen zichtbaar voor raadsleden.

Tijdens deze vergadering stelt de raad de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. De raad kan stukken voor kennisgeving aannemen, ter afhandeling doorsturen aan het college of agenderen voor een commissie. Tijdens de vergadering vindt er geen inhoudelijke discussie plaats over de ingekomen stukken.