Schrijf een brief aan de gemeenteraad

Een brief aan de gemeenteraad moet u op de volgende manier adresseren:

Aan de leden van de gemeenteraad van Vught
T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 10100
5260 GA Vught

U kunt uw brief ook sturen via griffie@vught.nl

Vermeld aan het begin van de brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

Uw brief wordt geplaatst op een Lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering. Tijdens deze vergadering stelt de raad de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. De raad kan stukken voor kennisgeving aannemen, ter afhandeling doorsturen aan het college of agenderen voor een commissie. Tijdens de vergadering vindt er geen inhoudelijke discussie plaats over de ingekomen stukken.